02 aug 2021

Megjelent a GINOP PLUSZ 2.1.1-21!

0 hozzászólás

Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése

GINOP PLUSZ-2.1.1-21

 

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE

Profitorientált mikro-, kis-, és középvállalkozások illetve nagyvállalatok

 • melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt,
 • legalább 2 teljes, lezárt üzleti évvel kell rendelkeznie a pályázónak
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
 • amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá.

Költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, egyházi jogi személyek, egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezetek

 • költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény (KFI tv.) szerinti kutatóhelynek, és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek;
 • egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezetek, amennyiben azok a 2011. évi CCIV. törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézménynek, a KFI törvény szerinti kutatóhelynek, és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutatótudásközvetítő szervezetnek minősülnek.

Non-profit gazdasági társaságok, egyházi jogi személyek, amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény (KFI tv.) szerinti kutatóhelynek, és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.

További feltételek:

 • a támogatást igénylőknek rendelkezniük kell a NKFI Hivatal kormányzati kutatási, fejlesztési és innovációs szakmai szempontú támogató véleményével (nem hiánypótolható!)
 • a pályázó saját tőkéje nem lehet negatív illetve nem csökkenhet a törzstőke jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá
 • az igényelt támogatás nem haladhatja meg a pályázat benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év beszámolója szerinti saját tőkét
 • NAV végrehajtás a pályázat benyújtásakor kizáró ok
 • kapcsolódni kell a 2021-2027-es időszakra vonatkozó Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (S3) megfogalmazott prioritásokhoz (NKFI szakvélemény igazolja): Nemzetgazdasági prioritások: Élvonalbeli technológiák · Egészség · A gazdaság digitalizációja · Energia, klíma · Szolgáltatások · Erőforrás-hatékony gazdaság · Mezőgazdaság, élelmiszeripar · Kreatív ipar. Horizontális prioritások · Képzés, oktatás · Közszféra és egyetemek innovációja.
 • fejlesztési igény nem vonatkozhat a következő tevékenységekre: TEÁOR 58.2 Szoftverkiadás • TEÁOR 61 Távközlés • TEÁOR 62 Információ-technológiai szolgáltatás • TEÁOR 63.1 Adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás
 • kizáró ok, ha a vállalkozás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap keretéből finanszírozott Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása (2020-1.1.2-PIACI KFI) pályázati felhívás – tavaszi és őszi kör is – keretéből támogatásban részesült, illetve nem támogatható az a vállalkozás, amely vállalkozás a GINOP PLUSZ-1.1.2-21 vagy GINOP PLUSZ-1.3.1-21 kódszámú felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be kivéve, ha elutasító döntéssel rendelkezik, vagy a támogatói döntés előtt visszalépett, vagy korábban támogatásban részesült projektjének záró kifizetési igénylését benyújtotta

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

A támogatást igénylő megválaszthatja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó vagy utolsó előtti teljes, lezárt, üzleti év kerüljön figyelembevételre. Ebben az esetben a jogosultsági ellenőrzés során, a tartalmi értékelés során ugyanannak a kiválasztott üzleti évnek az adatai kerülnek figyelembevételre.

 

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Önállóan támogatható tevékenység:

 • Kísérleti fejlesztés- elszámolható költség minimum 50%-a!

(Támogatási kategória: kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás)

 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás, önállóan megvalósuló projekt esetén min 30%, konzorciumban megvalósuló projekt esetén min. 50 %: bérköltség, munkáltatót terhelő adók, járulékok, személyi jellegű egyéb kifizetések – bérjellegű juttatások, pl. cafeteria, utazási költségtérítés.

Kutató-fejlesztő munkatárs esetében legfeljebb 2.000.000 Ft/hó személyi jellegű ráfordítás tervezhető/számolható el. Technikus munkatárs esetében legfeljebb 800.000 Ft/hó személyi jellegű ráfordítás tervezhető/számolható el. Segédszemélyzet esetében legfeljebb 600.000 Ft/hó személyi jellegű ráfordítás tervezhető/számolható el. Meglévő foglalkoztatott esetében az elszámolható személyi jellegű kiadások évente átlagosan 10%- kal emelkedhetnek a munkavállaló utolsó évi átlagbéréhez képest. Ezt meghaladó mértékű béremelés csak indokolt esetben (munkaidő-növekedés, feladatbővülés, munkakörbővülés) és ennek megfelelő mértékben számolható el.

Felsővezetői tisztséget betöltők esetén a következő korlátozások érvényesek: · nagyvállalatnál a felsővezető bérének maximum 25%-a, · középvállalkozásnál a felsővezető bérének maximum 50%-a, · mikro-, és kisvállalkozásnál a felsővezető bérének maximum 75%-a számolható el.

Új foglalkoztatottak esetében a maximum elszámolható bér az előző évben azonos vagy hasonló beosztásban/munkakörben alkalmazott munkavállalók éves bérszínvonalának megfelelő munkabére lehet.

A távmunka elszámolható költségnek minősül.

Személyi jellegű ráfordítások keretében legfeljebb az alábbi maximális összegek számolhatóak el vállalkozások esetében:

Projekt Szjr ≤ (Szjr/(Létszám *12) /2 ) * (Létszám * Futamidő)

Projekt Szjr: a projekt keretében elszámolni kívánt személyi jellegű ráfordítások összköltsége.
Szjr: a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó vagy utolsó előtti teljes, lezárt üzleti év szerinti személyi jellegű ráfordítások.
Létszám: a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó vagy utolsó előtti teljes lezárt üzleti év szerinti átlagos statisztikai állományi létszám.
Futamidő: a projekt megvalósítási ideje hónapban megadva.

 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei: harmadik féltől megrendelt kutatás-fejlesztési tevékenység díja, valamint kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások költségei, tanácsadás
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség
 • eszközbeszerzés költségei: kutatási-fejlesztési célt szolgáló új eszközök és felszerelések (műszaki berendezések, gépek, egyedi tervezésű és előállítású célgép) költségei a kutatás-fejlesztési projekt megvalósítási időszakában való használatuk időtartamára és mértékéig (amortizáció)- min. nettó 200 000 Ft/eszköz

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében eszközöket (amortizáció) kizárólag nagyvállalatok és/vagy a regionális beruházási támogatás kategória feltételeit nem teljesítő mezőgazdasági vállalkozások szerezhetnek be, illetve Pest megye azon településein megvalósuló fejlesztések, esetében szerezhetők be, amelyek nem szerepelnek a felhívás 4. számú szakmai mellékletében. A többi vállalkozás esetében eszközbeszerzés kizárólag Regionális beruházási támogatás támogatási kategória keretében lehetséges.

Kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide tartozhatnak például az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek is.

A kísérleti fejlesztéshez tartozhat az új vagy javított termékek, eljárások és szolgáltatások kísérleti modelljeinek kidolgozása, illetve kiállítása, az ilyen termékeknek a tényleges működési körülményeket reprezentáló környezetben történő tesztelése és jóváhagyása abban az esetben, ha e tevékenységek elsődleges célja a véglegesnek még nem tekinthető termék, eljárás vagy szolgáltatás továbbfejlesztése. Ide tartozhat a kereskedelmileg felhasználható olyan és kísérleti modellek kifejlesztése, amelyek kereskedelmi végterméknek minősülnek, mert előállításuk túlságosan költséges ahhoz, hogy az kizárólag demonstrációs és hitelesítési céllal történjen.

A kísérleti fejlesztésbe még akkor sem tartoznak bele azok a szokásos vagy időszakos változtatások, amelyeket meglévő termékeken, gyártósorokon, előállítási eljárásokon, szolgáltatásokon és egyéb folyamatban lévő műveleteken végeznek, ha e változtatások fejlesztésnek minősülnek.

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Ipari kutatás

(Támogatási kategória: kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás)

Alkalmazott (ipari) kutatás: tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat, amelynek célja új ismeretek és szakértelem megszerzése új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek, eljárások vagy szolgáltatások jelentős mértékű fejlesztésének elősegítéséhez. Magában foglalja komplex rendszerek összetevőinek létrehozását, és beletartozhat a laboratóriumi környezetben vagy létező rendszerekhez szimulált interfésszel rendelkező környezetben történő megépítése, valamint kísérleti sorozatok gyártása, amennyiben ez az alkalmazott kutatáshoz és különösen a generikus technológiák ellenőrzéséhez szükséges.

 • Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása: Új eszközök, gépek beszerzése, min. nettó 200 000 Ft/eszköz

(támogatási kategória: regionális beruházási támogatás)

 • Kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenységek

(támogatási kategória: csekély összegű támogatás- csak átalány alapú elszámolásként, melynek mértéke a szakmai megvalósításában közvetlenül közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításainak pontosan 15%-a)

 • hardver VTSZ lista alapján és szoftver beszerzése,
 • szoftver előfizetői szolgáltatás igénybevétele,
 • projekt előkészítés,
 • projektmenedzsment,
 • kötelezően előírt nyilvánosság,
 • iparjogvédelmi oltalomszerzés,
 • rezsi és piacra vitel.

 

 TÁMOGATÁS, ELSZÁMOLHATÓ ÖSSZKÖLTSÉG MÉRTÉKE, ÖSSZEGE

Vissza nem térítendő támogatás mértéke:

 • vállalati KFI esetén: 50 M Ft – 400 M Ft (konzorcium esetén min. 150 M Ft).
 • Kiválósági együttműködések KFI esetén minimum 400 M Ft, maximum 1000 M Ft.


Támogatási intenzitás a támogatási kategóriák függvényében:

Támogatási kategória mikro- és kisvállalkozás középvállalkozás nagyvállalkozás
 

 Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás

ipari kutatás 70% 60% 50%
·      ipari kutatás esetében, ha a projekt hatékony együttműködést foglal magában 80% 75% 65%
·    projekt eredményeinek széles körben történő terjesztése 80% 75% 65%
kísérleti fejlesztés 45% 35% 25%
·     kísérleti fejlesztés esetében, ha a projekt hatékony együttműködést foglal magában 60% 50% 40%
·     projekt eredményeinek széles körben történő terjesztése 60% 50% 40%
Csekély összegű támogatás (de minimis) 70 %
 

 Regionális beruházási támogatás

Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Dunántúl, Dél-Alföld 70% 60%  

 

nem vehet igénybe

Közép-Dunántúl valamint Pest megye egyes települései 55% 45%
Nyugat-Dunántúl 45% 35%
Piliscsaba, Pilisjászfalu 40% 30%

 

ELŐLEG IGÉNYLÉS

Támogatás 50 %-a igényelhető előlegként.

 

TERÜLETI KORLÁTOZÁS

Budapest kivételével Magyarország egész területén megvalósíthatók a projektek.

Megvalósítási helyszín kizárólag bejegyzett székhely, telephely, fióktelep lehet. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 60 nappal kell a támogatást igénylő székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepeként bejegyzésre kerülnie mikro-, kis-, és középvállalkozások, nagyvállalatok, valamint állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok esetében.

 

KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK

 • Fenntartási kötelezettség: 5 év, KKV-k esetében 3 év a projektmegvalósítás befejezésétől számítva regionális beruházási támogatás esetén és/vagy ha a támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt eredményeit széles körben terjeszti konferenciák, publikációk, nyílt hozzáférésű adattárak vagy ingyenes, vagy nyílt forráskódú szoftverek útján

 

PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA

2021.11.02. 9.00 – 2021.11.10. 12.00

A szakmai véleményezés kezdeményezésére az NKFIH honlapján (nkfih.gov.hu) elérhető kitöltő programon keresztül van lehetőség. A kérelmek benyújtására a Pályázati felhívás meghirdetését/módosítását követően (2021.08.30-ig) lesz lehetősége a pályázóknak a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal véleménykérő felületén (http://kfivelemeny.nkfih.gov.hu/).

 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 36 hónap megkezdéstől számítva.

 

[↑ FEL ↑]

Mondja el a véleményét Ön is...

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.