30 Sze 2014

Nyílászárócsere támogatás magánszemélyek részére!

0 hozzászólás
HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓCSERE ALPROGRAM
ZBR-NY/14


A PÁLYÁZAT TÁRGYA

Meglévő ingatlanokban lévő lakások széndioxid-kibocsátás csökkentését eredményező energiahatékonysági nyílászárócserék támogatása.
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 1.100.000.000 Ft, azaz egymilliárd forint.


A TÁMOGATÁS INTENZITÁSA, MÉRTÉKE

A pályázattal elnyerhető támogatás intenzitása legfeljebb az elfogadott elszámolható költség 40%-a lehet, azzal a kitétellel, hogy

 • nyílászárócsere esetén a pályázatonként/lakásonként adható támogatás legfeljebb bruttó 450 000 forint;
 • az épületek nyári hővédelmének javítását célzó, árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek beépítésével kombinált nyílászárócsere esetén a pályázatonként/lakásonként adható támogatás legfeljebb bruttó 520 000 forint.


TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

 • Lakások külső nyílászáróinak szükségszerű cseréje.

A megfelelő légcsere biztosítására a nyílászárókba épített önszabályozó szellőző elemek beépítése kötelező, támogatott költség.
Csak fűtött terek (lakóhelységek) nyílászáró cseréjére adható állami támogatás.

 • Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek beépítésével, melyet az adott homlokzati oldalon, egységes módon fel kell szerelni.

Támogatható minden olyan beavatkozás, mely az épület nyári szoláris terhelését megfelelő mértékben csökkenti anélkül, hogy a téli sugárzási nyereség csökkenne (gépi hűtés, légkondicionáló berendezés beüzemelése nem támogatható).

Csak a külső nyílászárók cseréjével együttesen végezhető ez a beruházási elem, de nem kötelező jelleggel.

A kivitelezési munkálatok támogatható munkadíja, a támogatás szempontjából elismerhető anyagköltség 40%-ánál nem lehet több.

A szakértői díj (energetikai tanúsítás költsége) támogatható mértéke pályázatonként a támogatás szempontjából elismerhető kivitelezési költség maximum 8%-a lehet.

Használt eszközök beépítése nem támogatható.

Be kell tartani a TNM rendelet 2015. január 1-től hatályos Költségoptimalizált követelményszint, a határoló – és nyílászáró szerkezetek hőátbocsátási tényezőire” vonatkozó követelményeket.

Az új nyílászárók „U” értékei:
Fa vagy PVC keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró (>0,5m2 )    1,15
Fém keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró                                     1,4


PÁLYÁZÓK KÖRE

Azon magánszemélyek,

 • akik a pályázattal érintett életvitelszerűen lakott lakóépület tulajdonosai
 • rendelkezik bejelentett magyarországi tartózkodási hellyel (állandó lakcímmel, ideiglenes tartózkodási hellyel

Azon lakóépületek energetikai korszerűsítésére lehet pályázatot benyújtani,

 • melyek 2006. december 31-én jogerős használatba vételi engedéllyel rendelkeztek
 • a lakóépületnek nem lehet állékonysági problémája (nyilatkozattal kell igazolni)
 • a lakásnak életvitelszerűen lakottnak kell lennie (a benyújtást megelőző 3 hónapra vonatkozó bármelyik (azonos típusú) – közüzemi számlával alátámasztottan szükséges igazolni)

Pályázatot benyújtani, legfeljebb 4 lakásból álló, nem iparosított technológiával épített lakóépület részét képező lakás korszerűsítésére lehet.


A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA

A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a pályázati portálon (http://zbr-nyilaszarocsere.hu) keresztül nyújthatja be a Kormányzati Portálon ügyfélkapus és pályázati portál regisztrációval rendelkező természetes személy, aki a megvalósítás helyszínéül szolgáló lakás – tulajdoni lapon szereplő – valamelyik tulajdonosa.
A pályázati portálon regisztrálni a pályázati kiírás meghirdetésétől lehetséges.
A pályázatot benyújtani a meghirdetéstől számított 30. naptári napot követően 2014. november 15-ig, illetve a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges.
Benyújtási határidők itt!


DÖNTÉS

A pályázatok a benyújtás sorrendjében folyamatosan kerülnek feldolgozásra, majd a befogadás sorrendjében kerülnek felterjesztésre. A befogadott pályázatok az értékelői javaslatok alapján, az energia-megtakarítási szempontokat figyelembe véve – széndioxid kibocsátás csökkentés – rangsorolásra kerülnek.
A pályázat benyújtásától számított 90 napon belül a miniszter dönt a pályázat támogatásáról/elutasításáról.
A miniszteri döntést követő 15 napon belül Pályázatkezelő megküldi Pályázó részére az értesítést a támogatási döntésről.
A nyertes pályázónak a támogatott beruházást legkésőbb 2015. április 30-ig meg kell valósítania.


FENNTARTÁS

A beruházásnak az üzembe helyezést (megvalósítás befejezését) követően 3 évig fenn kell maradnia.
Az előirányzatból támogatott beruházással létrehozott vagyon a Támogatói Okiratban foglalt fenntartási kötelezettségek lejártáig csak a támogató előzetes jóváhagyásával idegeníthető el.


Pályázat beadásához szükséges mellékletek:

 • tulajdoni lap (a pályázat benyújtásakor 30 napnál nem régebbi, elegendő nem hiteles illetve elektronikus nyilvántartásból nyomtatott);
 • bankszámla igazolás (bankszámlakivonat vagy szerződés vagy banki igazolás);
 • a beruházással érintett ingatlanra vonatkozó 3 db – a beadást megelőző 3 hónapra szóló bármelyik (azonos típusú) – közüzemi számla, mely a lakottságot, valamint a fogyasztást igazolja (víz-,villany-, gázszámla);
 • 2 db energetikai tanúsítás (számítás) meglévő és tervezett állapotra;
 • Vállalkozóval kötött vállalkozói/kivitelezői szerződés és tételes (anyag és munkadíjat tartalmazó) költségvetés
[↑ FEL ↑]