19 okt 2021

Megjelent a lakossági napelemes rendszerek támogatására, fűtési rendszerek elektrifikálására kiírt pályázat!

0 hozzászólás

Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva


TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE

Nagykorú természetes személy (magánszemély) nyújthat be pályázatot, aki

 • magyar adóazonosító jellel rendelkezik és
 • a beruházással érintett ingatlanban (legalább rész)tulajdonjoggal rendelkezik és
 • megfelel a jövedelmi előírásoknak: azon háztartás egyik nagykorú tagja nyújthat be pályázatot, amely háztartásnál a beruházással érintett ingatlan 2021. augusztus 30-i állapot szerinti, természetes személy tulajdonosai közül, a 2020. évben jövedelemmel rendelkezők 2020. évi, a személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelmének egy főre jutó összege 0 forint és 4.850.000 forint közé esik.

További feltételek:

 • A jövedelemmel nem rendelkező tulajdonosok a fenti képletben nem szerepeltethetőek, tehát osztóként nem vehetőek figyelembe.
 • A nyugdíj jövedelemnek minősül.
 • Amennyiben az ingatlan tulajdonosai öröklés vagy adásvétel jogcímén módosultak 2021. augusztus 31. és a pályázat benyújtása közötti időben, úgy a pályázat benyújtásának időpontjában tulajdonos személyekre kell alkalmazni a fenti feltételeket.
 • Ugyanazon természetes személy (magánszemély) csak egy ingatlan vonatkozásában részesíthető támogatásban, illetve ugyanazon ingatlan / albetét esetén csak egy pályázat kapcsán nyújtható támogatás.

A tartalmi értékelés során a Pályázók az alábbiak szerinti pontértéket kapnak:

a) a támogatásban részesíteni kívánt ingatlanban 2021. augusztus 30.-i állapot szerint állandó lakcímmel rendelkező, 18. életévüket be nem töltött személyek (gyermekek) száma szerint:

nincs gyermek: 1 pont
1 gyermek: 2 pont
2 gyermek: 3 pont
3 vagy több gyermek: 4 pont

b) a támogatásban részesíteni kívánt ingatlan fekvése szerinti járás fejlettsége a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014, (XI. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján:

nem minősül kedvezményezett járásnak: 1 pont
csak kedvezményezett járás: 2 pont
csak fejlesztendő járás: 3 pont

A benyújtott pályázatokat a tartalmi értékelésen kapott pontszám alapján csökkenő sorrendbe rendezik és a pályázat feltételeinek megfelelő, több pontszámot elérő pályázatokat támogatják a rendelkezésre álló keret erejéig.

 

PÁLYÁZATTAL ÉRINTETT ÉPÜLETEK KÖRE                            

A pályázat keretén belül a beruházás megvalósulását követően lakott, a Pályázó magánszemély (rész)tulajdonában álló egyedi fűtési rendszerrel ellátott

a) családi házra;

b) használati megállapodással rendelkező, osztatlan közös tulajdonban lévő lakóház (ikerház, sorház) elkülöníthető, jogilag és energetikai szempontból önálló egységet képező épületére / épületrészére; továbbá

c) legfeljebb 6 lakásos társasházi, illetve szövetkezeti ingatlanok részét képező épületrészre / lakásra nyújtható be támogatási igény. További feltétel, hogy a beruházás fizikailag megvalósítható legyen, illetve ahhoz a tulajdonostársak a lakóközösség tulajdoni arányában kifejezett minimum 51%- a írásos nyilatkozattal hozzájárult.

Az épület olyan műszaki állapotban legyen, hogy egyéb beavatkozás nélkül is alkalmas legyen a beruházás fogadására.

Kizárólag olyan ingatlan korszerűsítése vonatkozásában igényelhető támogatás, mely ingatlan tulajdoni lapja alapján per- és igénymentes (Pl. végrehajtási joggal nem terhelt).

Részben, egészében gazdasági társaság tulajdonában álló ingatlan korszerűsítése vonatkozásában támogatás nem igényelhető. Ugyanakkor lakóközösségen belül természetes személy (magánszemély) tulajdonostárs támogatási igényéhez gazdasági társaság tulajdonos is adhat hozzájáruló nyilatkozatot.

Kizárólag állandó lakhatási céllal épült lakóingatlanok korszerűsítése támogatható.

A fűtéskorszerűsítési beruházás megvalósításával az épület érintett energetikai jellemzőinek meg kell felelni az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben meghatározott, az adott beruházás tekintetében releváns követelményeknek.

 

Nem nyújtható támogatás:

 • távfűtéssel ellátott lakóingatlanra fűtéskorszerűsítési célból (vagyis csak napelemes rendszer telepítésére benyújtható támogatási igény), távhőszolgáltatásról történő leválásra
 • teljes társasház korszerűsítésére (a lakástulajdonosok külön-külön pályázhatnak)
 • megkezdett beruházáshoz
 • már meglévő napelemes rendszer bővítésére, cseréjére, korszerűsítésére (kivéve, ha fűtéskorszerűsítés az igénylés célja a támogatásban részesíthető kapacitáshatárig), vagy fűtéskorszerűsítés igénylése esetén hőszivattyú, vagy fűtőpanelek kapacitásnövelésére, korszerűbb típusra történő cseréjére
 • ugyanazokra a munkákra, melyeket – az államháztartás alrendszereiből nyújtott vagy uniós támogatási forrásból – a jelen pályázatban megjelölt támogatható tevékenységekkel (elszámolható munkákkal) azonos tartalommal végeztek el és a korábbi pályázatban megvalósított beruházás átadás-átvétele a jelen pályázatban szereplő beruházás megvalósítását megelőző 10 évben történt meg
 • azon ingatlan korszerűsítéséhez, amelyben a beruházással érintett ingatlanban a pályázat benyújtásakor található fűtött és fűtetlen teret elválasztó nyílászárók legalább fele (nyílászárók felületében kifejezve, amit az energetikai tanúsítvány tartalmaz) megfelel a hatályos jogszabályban foglalt követelményértékeknek;
 • hálózatra nem kapcsolódó, szigetüzemben működő napelemes rendszerek telepítése kapcsán;
 • talajra telepített napelemes rendszer kialakítása kapcsán.

 

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Kizárólag az alábbi két különböző műszaki tartalom egyikére igényelhető támogatás:

 1. Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezését célzó napelemes rendszer létesítése, beleértve az invertert, tetőre helyezhető tartószerkezet kialakítását, illetve a rendszer beüzemelését is (a napelempanelek összesített névleges beépített teljesítménye nem haladhatja meg a pályázat által érintett ingatlanban a pályázat beadását megelőző elszámolási év éves fogyasztás kWh-ban kifejezett összegének 1100-zal elosztott értékét, de legfeljebb az 5 kWp-et)

Az előző elszámolási év fogyasztását a Pályázó által a pályázat benyújtásakor adott felhatalmazás alapján a Lebonyolító szervezet a területi elosztói engedélyes társaságtól kéri le. Amennyiben a múltbeli fogyasztás nem állapítható meg (pl. költözés okán, vagy korábban nem használt épület kerül használatba), úgy a Pályázó a jelen felhívás előírásainak megfelelő energetikai tanúsítvánnyal támasztja alá a pályázat benyújtásakor a saját fogyasztás mértékét.

VAGY

2. Tetőszerkezetre helyezett, a tervezett fűtési rendszer ellátását célzó napelemes rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása levegő-levegő vagy levegő-víz hőszivattyúval,villamosenergia tároló beépítése és nyílászáró csere

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek (kivéve, ha közülük valamely tevékenység más forrásból már teljes körűen megvalósult):

a) tetőszerkezetre helyezett, a tervezett fűtési rendszer ellátását célzó napelemes rendszer telepítése, beleértve az invertert, tartószerkezet kialakítását, illetve a rendszer beüzemelését is (a napelempanelek– kapacitásbővítés esetén a már meglévő és a jelen támogatással kiépített napelempanelek – összesített névleges beépített teljesítménye nem haladhatja meg az 5 kWp-ot);

b) napelemes rendszerhez kapcsolódó akkumulátoros tárolóegység felszerelése és üzembe helyezése azzal, hogy az akkumulátor tárolókapacitása nem haladhatja meg a 14 kWh-át;

c) a meglévő fűtési rendszer kiváltása, új, energiahatékony, legfeljebb 12 kW fűtési teljesítményű levegő-levegő, vagy levegő-víz hőszivattyú beépítésével (beleértve a meglévő fűtési rendszerre való hatékony rákötéshez elengedhetetlen tevékenységek elvégzését. Infra- és fűtőpanelek kizárólag kiegészítő fűtésként támogathatók, azaz ingatlanonként legfeljebb 2 db infra- vagy fűtőpanel kiépítése támogatható egyenként legfeljebb 6 m2 nagyságú helyiség fűtésére

d) fűtött és fűtetlen tereket elválasztó nyílászáró szerkezetek (ablakok, ajtók) energiamegtakarítást eredményező cseréje.

További, önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

 • kötelező nyilvánosság biztosítása (táblaelhelyezés, fotódokumentáció)- napelem rendszer kivitelezője hajtja végre
 • a napelemes rendszer létesítéséhez szükséges jogiszabályi és műszaki alapkövetelmények teljesítése, ezen belül három fázisú mérőhely kialakítása, mérőhely szabványosítása hálózatbővítés, mérőóra cseréje, ingatlanon belül elektromos hálózat mérőhely és a napelemes rendszer közötti, szükség szerinti bővítése;
 • a napelemes rendszer kialakításához szükséges tervezési-, illetve engedélyeztetési tevékenység;
 • energetikai tervezés
 • energetikai tanúsítványok, számítások készítése (csak napelemes rendszer telepítését tartalmazó beruházások esetén nem kell!)
 • kizárólag a hőszivattyú berendezés ellátását szolgáló elektromos vezeték kiépítése,
 • használati melegvíz előállítására alkalmas indirekt tároló beszerelése, szükség esetén a kapcsolódó hőcserélő, illetve elektromos fűtőbetét alkalmazásával.

Amennyiben a beruházással érintett ingatlanban a pályázat benyújtásakor található fűtött és fűtetlen teret elválasztó nyílászárók legfeljebb fele (nyílászárók felületében kifejezve, amit az energetikai tanúsítvány tartalmaz) megfelel a hatályos jogszabályban foglalt követelményértékeknek, abban az esetben azok megvalósítása elfogadható, azonban azok korábbi beszerzési, illetve kivitelezési költsége nem számolható el.

Egyéb szabványos technológián alapuló (pl.: víz-víz, föld-víz) hőszivattyús-, illetve napkollektoros rendszerek kiépítésével is megvalósítható. Fontos! Ezen megoldások kizárólag abban az esetben támogathatók, amennyiben azok beruházási költsége és működési hatékonysága bizonyíthatóan nem kedvezőtlenebb a levegő-levegő, vagy levegő-víz hőszivattyús rendszertől. Ennek alátámasztásához részletes kivitelezői számítás, illetve műszaki indoklás benyújtása szükséges.

A 2021. évi pályázati körben az elszámolható maximális fajlagos költségek (áfa-val növelt bruttó összegek anyag- és munkadíjjal együtt):

  • 1 kWp napelem rendszer költsége: 485 645 forint
  • 1-ről 3 fázisra bővítés (amper növelése és villanyszerelés): 96 400 forint
  • villanyóra szabványosításának költsége: 289 200 forint
  • villamos energia közcélú hálózathoz történő csatlakozásért fizetendő díj hőszivattyúhoz: 316.992 forint;
  • energetikai tanúsítvány készítése (1 db): 24.720 forint;
  • nyílászárók: 87.300 forint / nyílászáró négyzetmétere;
  • nyílászárók cseréjére elszámolható maximális összeg: 2.400.750 forint;
  • akkumulátoros tároló 5 – 9,9 kWh: 1.916.956 forint;
  • akkumulátoros tároló 10 – 13,99 kWh: 2.949.061 forint;
  • levegő – levegő hőszivattyú szett (1 kültéri és 4 beltéri egység, beszereléssel): 1.148.067 forint;
  • levegő – levegő hőszivattyú maximális elszámolható költsége 1 ingatlanban (anyag és munkadíj): 2.296.134 forint;
  • levegő – víz hőszivattyú kültéri és beltéri egységgel: 2.247.476 forint;
  • fűtőpanel 1 db (beszereléssel):80.157 forint;
  • fűtőpanel maximális díja 1 ingatlanban: 140.915 forint;
  • zártrendszerű használati melegvíz tároló és fűtő kivitelezése: 122.511 forint;
  • energetikai terv készítése: maximum 333.375 forint.

A tervezés, az engedélyezés, a kötelező nyilvánosság biztosítása, illetve az energetikai tanúsítványok elkészítésének elszámolható költsége nem haladhatja meg az elszámolható kivitelezési költség 5%-át.

Kivitelezési költség kizárólag a regisztrált kivitelezőkkel kötött szerződésnek megfelelően számolható el!

A pályázati felhívás meghirdetésekor a háztartási méretű kiserőművekre vonatkozóan úgynevezett nettó szaldó elszámolás van érvényben, mindazonáltal Kedvezményezett a pályázati kérelem benyújtásával vállalja, hogy az elszámolási mód változása esetén az új elszámolást alkalmazza.

 

 

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE, ÖSSZEGE

A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

Az igényelhető támogatás minimális mértéke: bruttó 500.000 Ft

A támogatás maximális mértéke az elszámolható költség 100%-a!

 

A választott műszaki tartom függvényében a maximális támogatás mértéke:

(1) Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése esetén bruttó 2.900.000 Ft,

(2) Tetőszerkezetre helyezett napelemes rendszer telepítése, létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyúval, villamosenergia tároló beépítése és nyílászáró cseréje esetén: bruttó 11.300.000 Ft.

 

ELŐLEG IGÉNYLÉS

A projekt utófinanszírozású tevékenységeire támogatási előleg igényelhető.

Az igényelhető támogatási előleg mértéke legfeljebb az utófinanszírozással érintett támogatási összeg 13%-a lehet.

(A támogatási előleg maximális mértéke nem haladhatja meg a napelemes rendszer létesítéséhez szükséges jogi alapkövetelmények teljesítéséhez szükséges – villamosenergia szolgáltatók által biztosított – munkálatok (pl.: mérőóra csere), az engedélyezési, valamint  az energetikai tanúsítványok költségének mértékét továbbá nem haladhatja meg az utófinanszírozással érintett tervezett kiadások 13%-át..)

A kivitelezőkkel kötendő vállalkozási szerződések szállítói finanszírozásban számolandók el. A szállítói előleg mértéke nem haladhatja meg a kivitelező (szállító) és a Kedvezményezett között megkötött szerződésben foglalt, tartalékkeret és opció nélküli összeg 40%-át.

 

PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA

A következő négy ütemben lehetséges a pályázatok benyújtása:

1. ütem:

Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye 2021.12.06. 8:00 órától 2021.12.27. 18:00 óráig
Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Somogy és Tolna megye 2021.12.13. 8:00 órától 2022.01.03. 18:00 óráig
Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2021.12.20. 8:00 órától 2022.01.10. 18:00 óráig
Budapest és Pest megye 2021.12.27. 8:00 órától 2022.01.17. 18:00 óráig

2. ütem:

Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye 2022.09.12. 8:00 órától 2022.10.03. 18:00 óráig
Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Somogy és Tolna megye 2022.09.19. 8:00 órától 2022.10.10. 18:00 óráig
Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2022.09.26. 8:00 órától 2022.10.17. 18:00 óráig
Budapest és Pest megye 2022.10.03. 8:00 órától 2022.10.24. 18:00 óráig

3. ütem

Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye 2023.09.11. 8:00 órától 2023.10.02. 18:00 óráig
Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Somogy és Tolna megye 2023.09.18. 8:00 órától 2023.10.09. 18:00 óráig
Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2023.09.25. 8:00 órától 2023.10.17. 18:00 óráig
Budapest és Pest megye 2023.10.02. 8:00 órától 2023.10.23. 18:00 óráig

 4. ütem:

Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye 2024.09.02. 8:00 órától 2024.09.23. 18:00 óráig
Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád- Csanád, Somogy és Tolna megye 2024.09.09. 8:00 órától 2024.09.30. 18:00 óráig
Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2024.09.16. 8:00 órától 2024.10.07. 18:00 óráig
Budapest és Pest megye 2024.09.23. 8:00 órától 2024.10.14. 18:00 óráig

 

A pályázat online kitöltő felületéhez való hozzáférés előfeltétele a regisztrált kivitelezővel történő szerződéskötés, továbbá, hogy az érintett kivitelező a kapcsolódó funkció segítségével a napelem.palyazat.gov.hu oldalon rögzítse a pályázatot benyújtani szándékozó, megrendelő – adóazonosító jelét.

 

FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

A támogatásból megvalósuló beruházás fenntartását a pályázatban megjelölt címen 2026. december 31-ig, de minimum 3 évig köteles a Kedvezményezett biztosítani.

A támogatás terhére felújított ingatlan a beruházást követő 3. év végéig csak a Lebonyolító szerv jóváhagyásával idegeníthető el. A Lebonyolító szerv a hozzájárulását automatikusan megadja, ha az ingatlant megvásárló személy(ek) megfelelnek jelen pályázati felhívásban foglalt jövedelmi feltételnek.

 

PROJEKT KEZDETE, BEFEJEZÉSE

A beruházás megvalósítása a Támogatói Okirat hatálybalépését követően kezdhető meg.

A napelemes rendszer telepítéséhez szükséges engedélyezési eljárást a Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított, fázisbővítés nélküli beruházásoknál 6 hónapon, fázisbővítéssel járó beruházásoknál 12 hónapon belül meg kell indítani a szolgáltatónál, mely mérföldkőnek minősül.

A támogatott beruházást:

 • csak napelem telepítése esetén a Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított 14 hónapon,
 • fűtéskorszerűsítést (hőszivattyú, tároló, nyílászárócsere) is tartalmazó projekt esetén a Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított 18 hónapon belül, de legkésőbb 2026. év június hónap 30. napjáig meg kell valósítani.
[↑ FEL ↑]

Mondja el a véleményét Ön is...

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.