27 ápr 2022

Képzési támogatás

0 hozzászólás

A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül

GINOP Plusz-3.2.1-21

 

A támogatás célja, hogy a feltételeknek megfelelő vállalkozásoknak továbbadott támogatást nyújtson a munkahelyi képzések megvalósításához, ezzel növelve a termelékenységüket.

 

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE

 • mikro-, kis és középvállalkozások, nagyvállalatok
 • legalább 1 teljes, lezárt üzleti évvel kell rendelkeznie a pályázó vállalkozásnak
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezet vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezet vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, kettős könyvvitelt vezető egyéni cég és egyéni vállalkozás
 • a pályázó saját tőkéje nem lehet negatív illetve nem csökkenhet a törzstőke jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá.
 • az elszámolható összköltség nem haladhatja meg a pályázat benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év beszámolója szerinti nettó árbevételét
 • NAV végrehajtás a pályázat benyújtásakor kizáró ok
 • támogatást a vállalkozás önállóan igényelhet, vagy a beszállítói integrátor és a beszállítói együttes kérelmet is benyújthatnak

 

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK, ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK, KÉPZÉSEK JELLEMZŐI

Elszámolható:

 • képzési költség: maximálisan elszámolható egy főre jutó képzési költség 250 000 forint, ami az alábbi négy szempont bármelyikének teljesülése esetében 350 000 forintra növelhető:
 1. a képzésbe vont személy a támogatás szempontjából hátrányos helyzetű, vagy megváltozott munkaképességű,
 2. a képzésbe vont személy Szabad Vállalkozási Zónában dolgozik,
 3. a cég TEÁOR kódja a kiemelt gazdasági ágazatok valamelyikébe tartozik,
 4. az összes megpályázott képzés összértékének legalább 25%-át információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzések alkotják.

A vállalatnak megítélt képzési támogatás az egy főre megítélt képzési támogatások összege.

 • a támogatott vállalkozás munkavállalói képzésen történő részvétele miatt kieső munkaidőre jutó bruttó bér: a figyelembe vett bérköltség legfeljebb az aktuális kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 1,5-szereséig terjedhet, azaz 1724 Ft/fő/óra

A vállalatnak megítélt bértámogatás az egy főre megítélt bértámogatások összege.

 • képzési projekt előkészítés: képzési terv kialakítása, munkavállalói képzési igények felmérése. Elszámolható összeg: 10 millió Ft képzési támogatásonként legfeljebb 500 ezer Ft.
 • képzési projektmenedzsment: az összes elszámolható költség legfeljebb 2,5 %-a.
 • képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása kizárólag mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülő támogatott vállalkozás esetében: az összes elszámolható költség összege teljes munkaidő esetén maximum havi 300.000 Ft, vagy ennek időarányos összege.

A bértámogatás, projekt-előkészítés, projektmenedzsment és szakmai megvalósítói költség igénylése opcionális.

A képzésbe vonható munkavállalókra vonatkozó feltételek:

 1. Mikro-, kis- és középvállalatok esetében legalább 3 fő, nagyvállalatok esetében legalább 8 fő képzése szükséges.
 2.  A képzésben részt vehet bármely, a támogatást igénylő vállalkozás által foglalkoztatott, magyar állampolgárságú és minden olyan, külföldi állampolgárságú természetes személy is, aki magyarországi munkavégzésre jogosító munkavállalási, vagy összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkezik, vagy magyarországi munkavállalásához engedély nem szükséges.

Képzésekre vonatkozó feltételek:

 • Legalább 16 órás képzések támogathatók.
 • Egy kérelmen belül több képzés is szerepelhet, de kérelmenként maximálisan 15 db eltérő képzési programú képzés rögzíthető.
 • Egy munkavállaló egy kérelmen belül több támogatott képzésben is részt vehet, de egy adott időpontban maximum két képzésben vehet részt (pl. egyszerre csak egy angol nyelvi és egy java fejlesztő képzésben vehet részt, új képzésbe csak akkor kapcsolódhat be, ha ezek közül valamelyiket befejezte), egy napon pedig csak egy képzésben részesülhet.
 • A meghatározott képzések megvalósíthatóak: vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzésként vagy az Fktv. 2.§ (1) bekezdés szerinti belső képzés keretében.
 • A támogatott képzés megvalósítható kontaktórás, online formában, távoktatás keretében és zárt rendszerű elektronikus távoktatás keretében is.
 • A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 18 hónap a hatósági szerződés megkötését követően.

Támogatható képzés típusok:

Szakmai ismeretre irányuló képzés: olyan képzés, amely az Szkt. szerinti szakmai képzés vagy részszakmára felkészítő szakmai oktatás, vagy valamely foglalkozás, munkakör, vagy munkatevékenység magasabb szintű végzéséhez szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul. Pl.: létesítmény energetikus (szakképesítés), raktárvezető (szakképesítés), gyártósori eszközök szerelése (munkafolyamat) stb.

Soft skill képzés: olyan, gazdasági ágazattól független, a munkaerő-piacon széleskörűen alkalmazható kompetenciák megszerzésére, vagy fejlesztésére irányuló képzés, amely részszakmához, szakképesítéshez, nyelvi, vagy informatikai képzettséghez nem, vagy csak részben köthető kompetenciák fejlesztését célozza. Pl.: projekt alapú csapatmunka, hatékony ügyfélszolgálati kommunikáció, vezetői készségek fejlesztése, alapkompetenciák fejlesztése, postcovid hatásokat feldolgozó tréning stb.

Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés: olyan képzés, amely digitális technológia használatához vagy alkalmazásához szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul. Pl.: irodai szoftverek használata, CNC programozási ismeretek, Java programozó stb.

Nyelvi képzés: Az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretben ajánlott hatfokozatú rendszer szintjeiben megfogalmazott követelmények teljesítésére irányuló képzés. Pl.: alapfokú nyelvvizsgára felkészítő angol nyelvi képzés stb.

 

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE, ÖSSZEGE

Képzési és bértámogatási elem kapcsán a támogatás intenzitása:

Vállalatméret Támogatási intenzitás
Mikro- és kisvállalkozás 70%
Középvállalkozás 60%
Nagyvállalat 50%

Projekt előkészítési és projektmenedzsment költségek támogatási intenzitása 100%-os mértékű.

A képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazására a támogatási intenzitás:

Vállalatméret Támogatási intenzitás
Mikro- és kisvállalkozás 100%
Középvállalkozás 70%

 

Az egy vállalkozás részére nyújtható támogatás maximális összege:

Mikro-, kis és középvállalkozás:       75 millió Ft

Nagyvállalat:                                     150 millió Ft

A célcsoport képzéséhez kapcsolódó költségek és a képzésbe bevont munkavállalók személyi jellegű ráfordításai esetében az egy vállalkozás által igényelt támogatás együttesen nem haladhatja meg a támogatást igénylő vállalkozás támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben fizetett személyi jellegű ráfordításainak a 25%-át.

 

ELŐLEG IGÉNYLÉS

A képzési támogatás, a projekt-előkészítés, projektmenedzsment költségek, szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei kifizetése előlegként és utólagosan is történhet.

Az igényelhető előleg mértéke legfeljebb a fenti költségtételekre megítélt támogatás 100%-a lehet.

(A bértámogatás utólagosan, havi elszámolásban kerül kifizetésre bérjegyzék és képzési jelenléti ív alapján.)

EREDMÉNYESSÉGI ELVÁRÁSOK

A vállalkozások részére megítélt támogatás feltételesen vissza nem térítendő támogatás, azaz visszatérítendő támogatásnak minősül azzal, hogy a támogatott projekt megfelelő teljesítése, valamint az előre meghatározott – a képzések befejezését követő naptól számított 12 hónapot követően mért – eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá.

A feltételesen vissza nem térítendő támogatás a továbbfoglalkoztatásra, illetve béremelésre meghatározott alábbi vállalások nem teljesítése esetén a nem teljesítés mértékének arányában visszakövetelésre kerül.

Feltétel A vissza nem térítendő támogatássá alakuló támogatás mértéke a teljes támogatási összeg arányában
1. Képzésben résztvevők továbbfoglalkoztatása: az utolsó képzési alkalmat követő naptól számított legalább 12 hónapon keresztül a képzésben résztvevő munkavállalókat foglalkoztatja. 80%
2. Képzésben résztvevők béremelése: az utolsó képzési alkalmat követő naptól számított legalább 12 hónapon keresztül a képzésben résztvevő munkavállalók bruttó bérének vonatkozásában az adott referenciaértékhez (az adott munkavállaló 2021. évi átlagos bruttó bére) viszonyítva béremelést hajt végre. 60%
Összesen: Min. 100% szükséges a támogatási összeg teljes mértékű vissza nem térítendővé válásához

 

Eredményességmérési szempont A vissza nem térítendő támogatássá való alakulás az eredményességi mérési szempont alapján (%, százalékpont) A vissza nem térítendő támogatássá alakuló támogatás mértéke a teljes támogatási összeg arányában (%)
Képzésben résztvevők továbbfoglalkoztatása x=100 80%
95<x<100 60%
90<x<=95 40%
=90% 20%
<90% 0%
Képzésben résztvevők béremelése (százalékpont) >=10 60%
5<x<10 40%
0<x<=5 20%
<=0 0%

 

Továbbfoglalkoztatási kötelezettség

A munkaadónak vállalnia szükséges, hogy a foglalkoztatási kötelezettség alatt közös megegyezéssel nem szünteti meg a támogatott munkavállaló munkaviszonyát, valamint, hogy a foglalkoztatási kötelezettség alatt a munkaadó működésével összefüggő okból történő felmondással nem szünteti meg a támogatott munkavállaló, munkaviszonyát. Illetve a támogatott munkavállaló munkaviszonyát a munkaadó a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 79. § (1) bekezdés b) pontja alapján sem szünteti meg.

Amennyiben a foglalkoztatásra irányuló jogviszony a képzés ideje alatt vagy azt követően a képzés időtartamának legalább felével megegyező időn belül a munkaadó működésével összefüggő okból felmondással vagy közös megegyezéssel megszűnik, a támogatást meg kell szüntetni és vissza kell követelni.

 

PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA

 

A támogatásra 2022. február 15. napjától nyújtható be kérelem, a forrás kimerüléséig, de legkésőbb 2023. április 30. napjáig.

 

[↑ FEL ↑]

Mondja el a véleményét Ön is...

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.