25 Júl 2016

Gyakornoki program pályakezdők támogatására

0 hozzászólás

 

GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA

GINOP-5.2.4-16

A program elsődleges célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai rendszerű képzésben, felnőttoktatásban vagy felnőttképzésben megszerzett szakképesítés hasznosulásának elősegítése, a fiatalok korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, ezzel a későbbi foglalkoztathatóságuk növelése.
A gyakornoki program a vállalkozás statisztikai létszámának növelésével együtt járó, azaz új státusz betöltését eredményező foglalkoztatás esetén bér- és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára illetve az új munkahely tárgyi és infrastrukturális feltételeinek kialakítására ad lehetőséget.

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE

 • mikro-, kis-, és középvállalkozások,
 • melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,
 • legalább 1 teljes, lezárt üzleti évvel kell rendelkeznie a pályázó vállalkozásnak,
 • a pályázó saját tőkéje nem lehet negatív illetve nem csökkenhet a törzstőke jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá,
 • jogi forma szerint: kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű társaságok és non-profit gazdasági társaságok (kft, rt, kkt, bt, külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe), egyéni vállalkozó, egyéb önálló vállalkozó, egyéni cég, szövetkezetek.

A projekt teljes elszámolható költsége nem lehet nagyobb, mint az utolsó lezárt teljes üzleti év árbevétele illetve mérlegfőösszege.
Tartalmi értékelésnél minimum pontszám elérése feltétel.
Pályázati előminősítés itt!

Pontszám adható: 2 évnél hosszabb működési időtartam, utolsó 2 év átlaglétszámának, árbevételének alakulása, tanulószerződés megléte az elmúlt 3 évben, szorosabb együttműködés a szakképzési centrummal, egynél több gyakornok foglalkoztatása, vállalati kapcsolattartó 2 évnél hosszabb munkaviszonya, költségvetés alátámasztottsága, kötelező tevékenységek teljesítése.

 

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE
Gyakornokok foglalkoztatása a pályázatban megadott munkakörben: heti 40 órás 9 hónapos foglalkoztatás támogatással + 4,5 hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettség (min. garantált bérminimum max. 250.000 Ft bruttó bér + járulékai számolhatóak el)

A gyakornoknak meg kell felelnie az alábbi összes feltételnek:

 • 25 évesnél fiatalabb a munkaviszony megkezdésekor,
 • iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképesítést, kivéve a 62-es OKJ* szintkódú szakképesítéseket,
 • a foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat és nem is dolgozik,
 • felsőfokú végzettséggel vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettséggel nem rendelkezik,
 • a pályázó vállalkozással nem állt munkaviszonyban a pályázat benyújtását megelőzően (már létrejött munkaviszony esetén a munkaviszony kezdete max. 30 nappal előzheti meg a pályázat benyújtását)
 • a fiatal a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes Járási Hivatalnál az Ifjúsági Garancia rendszerben a gyakornoki munkaviszony létesítését megelőzően igazoltan regisztrált.

Vállalati gyakornoki kapcsolattartó foglalkoztatása: maga a vállalkozó is lehet, segítő, értékelő, utógondozó szerepe van. Legalább középfokú végzettséggel, 2 év munkatapasztalattal és a pályázat beadását megelőzően legalább 1 év munkaviszonnyal rendelkezzen a pályázó cégnél. 1-3 gyakornok foglalkoztatása esetén 1 kapcsolattartó, 4-6 gyakornok esetében max. 2 kapcsolattartó, 7-nél több gyakornok esetében max. 3 kapcsolattartó költsége számolható el. Max. havi bruttó 80.000 Ft költség (munkaviszony, vállalkozói kivét vagy megbízási szerződés keretében).

Adminisztratív feladatok (max. az összköltség 1%-a)
Kötelező nyilvánosság biztosítása (max. az összköltség 0,5 %-a)
Adminisztratív feladatok és kötelező nyilvánosság elszámolása a vállalati kapcsolattartó költségének 15%-a erejéig.

A fenti tevékenységek megvalósítása kötelező, csak együttesen támogathatók.

*62-es OKJ szintkód: felvonóellenőr, közművelődési szakember I., mozgólépcső ellenőr, okleveles adóellenőrzési szakértő, okleveles forgalmiadó-szakértő, okleveles jövedelemadó-szakértő, okleveles nemzetköziadó-szakértő, rendészeti szervező (a szakmairány megjelölésével)
További választható támogatható tevékenységek:

 • Megváltozott munkaképességű gyakornokok foglalkoztatása.
 • A gyakornoki munkahelyek kialakításához, a munkavégzéshez szükséges új eszközök, immateriális javak beszerzése, a megváltozott munkaképességű gyakornok esetében az átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai felszerelések beszerzése (max. az összköltség 25%-a).
 • A gyakornoki munkahelyek kialakításához, a gyakornoki munkavégzés ellátásához szükséges és indokolt mértékű, nem engedélyköteles, vagy építési engedéllyel rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás. A megváltozott munkaképességű gyakornok általi használatra alkalmassá tétel érdekében infrastruktúra szükséges átalakítása (max. az összköltség 10%-a).
 • Megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornoki foglalkoztatása esetében – amennyiben azt a munkavállaló egészségi állapota vonatkozó minősítő határozat vagy kezelő orvos vélemény alapján indokolja – a munkába járás vagy a munkavégzés segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása kizárólag a dokumentált segítés ideje alatt (max. 258.000 Ft havi bruttó költség számolható el).

 

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE, ÖSSZEGE

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
minimum 2,3 millió Ft és maximum 30 millió Ft
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a csekély összegű támogatási kategóriában.

 

ELŐLEG IGÉNYLÉS
A támogatás max. 50%-a igényelhető előlegként.

 

TERÜLETI KORLÁTOZÁS

Nem támogathatók a Közép- Magyarország régió területén megvalósuló projektek.
A Közép-magyarország régió területén lakóhellyel rendelkező gyakornok bértámogatása csak azzal a feltétellel támogatható, ha lakcímkártyával igazolt bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik a kevésbé fejlett (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) régiók valamelyikében.

KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK

 • Fenntartási kötelezettség: 5 év, KKV-k esetében 3 év (eszközök, ingatlan beruházás).
 • Gyakornokok 4,5 hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettsége.

A pályázatok benyújtása 2016. augusztus 01-től lehetséges.
A pályázatok elbírálása folyamatosan, a beérkezés sorrendjében történik.

[↑ FEL ↑]