29 dec 2021

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban

0 hozzászólás

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban

FELFÜGGESZTVE!

GINOP Plusz-1.2.3-21

 

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE

 • mikro-, kis-, és középvállalkozások,
 • melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti évben minimum 3 fő volt,
 • legalább 1 teljes, lezárt üzleti évvel kell rendelkeznie a pályázó vállalkozásnak
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, (Kft, Rt., Bt. Kkt., ügyvédi iroda, európai részvénytársaság, külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, egyéni cég)
 • amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá
 • amelyek esetében, amennyiben a GINOP vállalkozásfejlesztési prioritás (1. prioritás) felhívásainak keretében 2014-2019 között részükre megítélt támogatások összege meghaladja az utolsó 3 lezárt, teljes üzleti év átlagos árbevételének 50%-át, az ezen vállalkozások 2018- 2020. közötti évekre vonatkozó bruttó hozzáadott érték növekedése (változása) legalább eléri vagy meghaladja a GDP növekedés mértékét (5,25 %) az azonos időszakban
 • amelyek a GINOP vállalkozásfejlesztési prioritás (1. prioritás) felhívásainak keretében 2014-2019 között támogatásban részesültek, a 2018. és 2019. évi bruttó hozzáadott értéknek (BHÉ) pozitívnak kell lennie. Amennyiben a 2018. vagy 2019. évi bruttó hozzáadott érték nulla vagy annál alacsonyabb értéket vesz fel, abban az esetben ezen vállalkozások nem jogosultak támogatási kérelmet benyújtani.
 • a pályázó saját tőkéje nem lehet negatív illetve nem csökkenhet a törzstőke jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá.
 • az elszámolható összköltség nem haladhatja meg a pályázat benyújtását megelőző teljes lezárt, de 2019-nél nem korábbi üzleti év beszámolója szerinti árbevétel kétszeresét
 • NAV végrehajtás a pályázat benyújtásakor kizáró ok
 • TEÁOR’08 01.11-09.90; 10.11-11.07, 12.00, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányuló fejlesztés kizárva jelen felhívás esetén, szálláshely és/vagy fürdőfejlesztés szintén kizárva.

A támogatást igénylő megválaszthatja, hogy a fentiek esetében a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó vagy utolsó előtti teljes, lezárt, de 2019-nél nem korábbi üzleti év kerüljön figyelembevételre. Ebben az esetben a jogosultsági ellenőrzés során, a tartalmi értékelés során, valamint az eredményességi mérés során ugyanannak a kiválasztott üzleti évnek az adatai kerülnek figyelembevételre.

Aki GINOP Plusz 1.1.2-21, GINOP Plusz 1.2.1-21, GINOP Plusz 1.3.1-21 felhívásra adott be pályázatot, jelen konstrukció keretében nem igényelhet támogatást (kivéve ha elutasították vagy a támogatói döntést megelőzően kérelmét visszavonta).

Kizáró ok, ha partner vagy kapcsolt vállalkozás jelen Felhívás keretében korábban támogatásban részesült.

 

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenység:

 • Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése: Egyenként min. nettó 200.000 Ft/eszköz.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenység:

 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás: elszámolható összköltség max 70%-a.

Fajlagos költségek: ingatlan építés és bővítés: nettó 423 500 Ft/nm, vetítési alapja a bruttó alapterület; ingatlan átalakítás nettó 340 625 Ft/nm, vetítési alapja az átalakítással érintett épületrész nettó alapterülete

Ingatlan korszerűsítés során a következők végezhetők (külön-külön megadott fajlagos költség maximumok mellett!): vízszintes és függőleges szigetelés, nyílászáró csere, fűtési-hűtési és használati melegvíz-rendszereinek komplex korszerűsítése, beltéri világítási rendszer energiatakarékos átalakítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése, tetőszerkezet újjáépítése- új tetőhéjazat elkészítése, ácsolás és újrafedés.

Ingatlan felújítás (pl. belső és külső tatarozás, parkettázás, festés, mázolás stb.) költségei nem elszámolhatók.

 • Tanácsadási szolgáltatás: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő szolgáltatótól (vali.hu weboldalon közzétett minősített szolgáltatók) vehető igénybe, meghatározott szolgáltatás típusok, max. 50 M Ft értékben, képzéssel együtt az elszámolható összköltség 20%-a lehet.
 • Képzési szolgáltatás: 5 M Ft értékben, tanácsadással együtt az elszámolható összköltség 20%-a lehet.
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása: célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése, elszámolható összköltség max. 50%-a.
 • napelemes rendszerek: min 5 kWp névleges teljesítményű rendszerek. Az elszámolható költség nem haladhatja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten 15 kWp névleges teljesítményig a nettó 400.000 Ft/kWp, 50 kWp névleges teljesítményig a nettó 337.000 Ft/kWp értéket, 50 kWp névleges teljesítmény felett a nettó 300.000 Ft/kWp értéket.
 • napkollektoros rendszer: az abszorber felületre vetített elszámolható költség nem haladhatja meg a nettó 158.000 Ft/nm értéket síkkollektor, nettó 238.000 Ft/nm vákuumcsöves kollektor esetében
 • brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer: A szilárd biomassza kazán rendszer esetében a kazán teljesítményre vetített elszámolható költsége nem haladhatja meg a nettó 123.000 Ft/kW értéket.
 • hőszivattyú rendszerek: a hőtermelő teljesítményre vetített elszámolható költség nem haladhatja meg a földhő-víz hőszivattyús rendszer esetén a nettó 286.000 Ft/kW értéket, levegő-víz hőszivattyús rendszer esetén a nettó 213.000 Ft/kW értéket.
 • Információs technológia-fejlesztés (beleértve az üzleti felhőszolgáltatás igénybevételét)—max. az elszámolható költség 20%-a. Egyenként min. 200.000 Ft értékű informatikai eszközök VTSZ lista, szoftverek TESZOR lista alapján. Szoftver beszerzés/üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele: kizárólag a Modern Vállalkozások Programja keretében minősített szoftver/üzleti felhőszolgáltatás beszerzése támogatható, amelynek maximálisan elszámolható költsége legfeljebb a http://www.vallalkozzdigitalisan.hu honlapon generált, a maximálisan elszámolható (rész)költség kalkulátor számítását is magában foglaló egyedi árkalkulációban rögzített ár lehet.

Legalább 2 db tevékenység megvalósítása a fentiek közül kötelező, amelyből 1 tevékenység a technológiai fejlesztést eredményező új eszköz beszerzése.

 

TÁMOGATÁS, ELSZÁMOLHATÓ ÖSSZKÖLTSÉG MÉRTÉKE, ÖSSZEGE

Támogatás: 10 M Ft – 200 M Ft.

Visszatérítendő támogatás, amely feltételek teljesülése mellett részben vagy egészben vissza nem térítendővé válik.

A feltételek teljesülése mérése, eredményesség mérésre a projekt fizikai befejezését követő 1. lezárt üzleti év adatai alapján kerül sor (bázisév: pályázat beadása előtti vagy az azt megelőző lezárt, de 2019-nél nem korábbi üzleti év).

Feltételek:

 1. Bruttó hozzáadott érték GDP növekedéssel arányos növekedése – támogatás max. 60%-a alakulhat át vissza nem térítendővé ezen szempont alapján.
 2. Vállalkozói tudás bővítése– 20%. Pl. Pályázó vállalkozás részt vesz legalább három különböző, a Modern Mintaüzem Program keretében regisztrált mintaüzem-látogatáson.
 3. Projekt hatékony végrehajtása – 20% (max. 3 alkalommal kerül benyújtásra módosítási igény, ami nem foglalja magába a megvalósítás 24 hónapon túli meghosszabbítását.)

A tényleges visszatérítendő támogatás összegét legkésőbb az 1. Projekt Fenntartási Jelentés jóváhagyásáról szóló tájékoztatás kézhezvételét követő 180 napon belül kell visszafizetnie a Kedvezményezettnek. A visszafizetés vonatkozásában lehetőség van legfeljebb 4 részletben történő törlesztésre.


Támogatás maximális mértéke:

Fejlesztés helyszíne Max. támogatási intenzitás
Dél-Dunántúl
Dél-Alföld
Észak-Alföld
Észak-Magyarország
70 %
Közép-Dunántúl
Nyugat-Dunántúl
Pest
50 %

 

Elszámolható összköltség: max. összegét a pályázat benyújtását megelőző teljes lezárt, de 2019-nél nem korábbi üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg:

Létszám Maximális elszámolható összköltség (a kategórián belüli létszámtól függetlenül)
3 – 9 főig 99 M Ft
10 – 49 főig 179 M Ft
50 – 99 főig 206 M Ft
100 – 149 főig 233 M Ft
150 – 199 főig 260 M Ft
200 – 249 főig 287 M Ft

 

 

ELŐLEG IGÉNYLÉS

Támogatás 100%-a igényelhető előlegként.

 

TERÜLETI KORLÁTOZÁS

Budapest kivételével Magyarország egész területén megvalósíthatók a projektek.

Megvalósítási helyszín kizárólag bejegyzett székhely, telephely, fióktelep lehet. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 60. napnál korábban kell a támogatást igénylő székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepeként bejegyzésre kerülnie.

Legfeljebb kettő megvalósítási helyszín jelölhető meg. Két megvalósítási helyszín megjelölése esetén mindkét megvalósítási helyszínnek az adott benyújtási szakasz esetén meghatározott régióban elhelyezkedő településen kell lennie.

 

KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK

 • termelő/szolgáltató tevékenységéhez kapcsolódóan korszerű vállalati technológiai megoldásokat alkalmaz a pályázó
 • Fenntartási kötelezettség: 3 év a projektmegvalósítás befejezésétől számítva

 

PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA

 1. szakasz: Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld régiók egyikében megvalósuló fejlesztés esetében:

2022.01.19. 8:00  – 2022.01.26. 12:00               Rendelkezésre álló keret: 80 mrd Ft.

 1. szakasz: Közép- Dunántúl, Nyugat- Dunántúl, Pest régiók egyikében megvalósuló fejlesztések esetében:

2022.01.27. 8:00 – 2022.02.03. 12:00                Rendelkezésre álló keret: 20 mrd Ft.

 

 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 24 hónap megkezdéstől számítva.

 

[↑ FEL ↑]

Mondja el a véleményét Ön is...

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.